Kérjük adja meg a díjszámításhoz szükséges alapadatokat!
egyeni
Ügyvéd
checkbox
iroda
Ügyvédi iroda
checkbox
Kérjük válasszon.
Tájékoztatjuk, hogy a biztosító az ajánlat elfogadásáról automatizált kockázat-elbírálás során dönthet. Részletes tájékoztatást ezzel kapcsolatosan az Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek kiegészítése című dokumentumban olvashat. Amennyiben élni kíván az emberi beavatkozás lehetőségével, az alábbi elérhetőségek egyikén szíveskedjen azt jelezni.

Automatizált döntéshozatallal kapcsolatban gyakorolható jogok
Az automatikus döntéshozatallal (ideértve a profilalkotást is) kapcsolatban az érintett az alábbiakban felsorolt jogokkal rendelkezik:
  • jogosult emberi beavatkozást kérni a biztosító telefonos ügyfélszolgálatán keresztül a +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es telefonszámon, vagy személyesen, az ügyfélkapcsolati pontokon vagy biztosításközvetítőnél.
  • kifejtheti álláspontját vagy kifogást nyújthat be a fenti elérhetőségeken kívül a biztosító székhelyére, a biztosító adatvédelmi tisztviselőjéhez (Fax: +36 (1) 301–6052; Levelezési cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., Stratégiai és általános igazgatás divízió, Compliance osztály) címzett levélben, vagy a https://www.allianz.hu/hu/adatvedelem.html oldalon található felületen.
Amennyiben Ön jelenleg is rendelkezik társaságunknál kötött ügyvédi kötelező szakmai felelősségbiztosítással, kérjük, adja meg kötvényszámát a szerződés módosításához.
Kötvényszám
Biztosított személyek száma
Kockázatviselés kívánt kezdete
Volt ügyvédi tevékenységgel összefüggő káreseménye az
elmúlt öt évben?
Kötelező választani
Károkozás dátuma
Kárbekövetkezés dátuma
Kárigény összege
eFt
Kárkifizetés összege
eFt
Ügyvédi avatás előtt áll, vagy szünetelésből visszatérő?
Kötelező választani


Kérjük állítsa össze biztosítási csomagját!
Díjfizetési gyakoriság:
Dijfizetési mód:
Eseményenkénti kártérítési limit
12 millió Ft
16 millió Ft
24 millió Ft
Éves kártérítési limit
19.2 millió Ft
24 millió Ft
40 millió Ft
Önrész
15%, de minimum
80 000 Ft
15%, de minimum
150 000 Ft
15%, de minimum
300 000 Ft
Éves Díj
89 000 Ft
180 000 Ft
280 000 Ft
Évente fizetendő díj
78 200 Ft
147 200 Ft
230 000 Ft
Kiválaszt
Kiválaszt
Kiválaszt
Válasszon csomagot
Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás irodai tevékenységre
acv-img
Szíves figyelmébe ajánljuk a kiegészítő biztosítás formájában megköthető Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás Optimum csomagját, amely optimális válogatásban tartalmazza mindazokat a vagyon- és felelősségbiztosítási fedezeteket, amelyek záradéki kiegészítéssel alkalmasak a biztosított irodai telephelyen legjellemzőbben bekövetkező károk megtérítésére.
Éves Díj
Évente fizetendő díj
Szerződő/biztosított adatai
Egyéni ügyvéd neveÜgyvédi iroda neve
Adószám
Ügyvédi kamarai tagsági szám
Ügyvédi iroda kamarai lajstromszáma
Irányítószám
Utca, házszám
E-mail cím
Telefonszám
+36
Levelezési cím
Irányítószám
Utca, házszám
Az Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás irodai tevékenységre szóló kiegészítő címadatai
A kockázatviselési hely címe
Irányítószám
Utca, házszám
Biztosítottra vonatkozó adatok
Ügyvédi kamarai tagság
Ügyvédi kamarai tagsági szám
Ügyvédi iroda kamarai lajstromszáma
Jelenlegi ügyvédi szakmai felelősségbiztosító (alapfedezet)
Sorszám
Név
Kamarai tagsági szám
1. biztosított
Nyilatkozatok és szerződéses dokumentumok
Alulírott szerződő/biztosított nyilatkozom, hogy a tarifálóprogram által elvégezett igényfelmérést követő választásom alapján a szakmai felelősségbiztosítások (AHE-41425) biztosítási termékismertetőjét (IPID) megismertem, és kijelentem, hogy ez a termék az igényemnek megfelelő.
Elfogadom
ALLIANZ VÁLLALKOZÁS VÉDELEM
Ügyvédek kötelező szakmai felelősségbiztosítása
Szerződési feltételek és ügyfél-tájékoztató
Elfogadom
Kifejezetten elfogadom a szerződési feltételek 2020. január elsejei hatállyal történő azon módosítását, mely szerint az általános szerződési feltételekhez tartozó (AHE- 14077 nyomtatványszámú) záradék szerint a biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki cyber esemény kockázatokra.
Elfogadom
Kifejezetten elfogadom a szerződési feltételek 2020. január elsejei hatállyal történő azon módosítását, mely szerint az általános szerződési feltételekhez tartozó (AHE43506/F1 nyomtatványszámú) záradék szerint a biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki fertőző betegség kockázatokra.
Elfogadom
Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek kiegészítése
Elfogadom
Allianz Nyilatkozat - MÜK 9/2017. (XI.20.) számú szabályzata szerint.
Elfogadom
Nyilatkozat a szerződéses dokumentumok megismeréséről: kijelentem, hogy az Allianz Hungária Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.) ügyfél-tájékoztatóját és a biztosítási termékcsomag szerződéses dokumentumait (Általános Szerződési Feltételek), záradékait és egyéb mellékleteit tartalmazó dokumentumcsomagot a szerződés megkötése előtt a jelen weboldalról letöltöttem és megismertem.
 
Elfogadom
Allianz Csoport - adatkezelési nyilatkozat
Elfogadom
Szerződő ezúton nyilvánítom ki arra vonatkozó önkéntes és határozott hozzájárulásomat, hogy az Allianz Hungária Zrt.
a) a veszélyközösség megóvása céljából szükség esetén a személyes adataim felhasználásával ellenőrizhesse azon nyilatkozatomat, hogy a jelen biztosítási szerződésben vállalt kockázatra vonatkozóan más biztosítónál van-e biztosításom;
b) automatizált kockázatelbírálás során döntsön a biztosítási ajánlat elfogadásáról.
 
Elfogadom
Kijelentem, hogy a jelen ajánlatban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek és a jelen ajánlat elektronikus beküldésével a szerződés feltételeiben meghatározott tartalommal ajánlatot teszek a biztosítási szerződés megkötésére.
 
Elfogadom
Megszűnt szerződésekre vonatkozó kamara részére történő értesítéséhez hozzájáruló nyilatkozat

Szerződő ezúton nyilvánítom ki arra vonatkozó önkéntes és kifejezett hozzájárulásomat, hogy az ügyvédi felelősségbiztosítás évenként számított legalacsonyabb összegéről és követelményeiről szóló 9/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzatban foglalt értesítési kötelezettség teljesítése érdekében az Allianz Hungária Zrt. a biztosítási szerződés bármely okból történő megszűnéséről és módosításáról, ennek bekövetkezésétől számított 8 napon belül értesíti a területi ügyvédi kamarát.

A biztosító jelen hozzájárulás alapján történő értesítés körében a kamara részére az alábbi adatok átadására jogosult:
  • szerződő/biztosított neve,
  • biztosítási szerződés száma,
  • a szerződő/biztosított székhelye,
  • szerződés megszűnésének vagy módosításának ténye,
  • szerződésben történt módosítások köre és pontos leírása.
 
Elfogadom
Az összes nyilatkozat elfogadása és letöltése
Elfogadom
Minden nyilatkozatot el kell fogadnia.
Allianz Ügyvédi felelősségbiztosítás és Vállalkozásbiztosítás együttkötés
A szerződő/biztosított adatai
Név
Kötvényszám:
Ügyvédi kamarai tagsági számÜgyvédi iroda kamarai lajstromszáma
Adószám
Székhely címe
Telefonszám (mobil)
E-mail cím
Tevékenység
Jogi tevékenység (6910)
Jogi, ügyvédi szolgáltatás (691001)
Ügyvédi kamarai tagság
Ügynök azonosító
A biztosított adatai
Biztosított ügyvédek száma
1
Részletek
Sorsz.
Ügyvéd neve
Biztosított kamarai tagsági száma (nyilvántartási szám)
Biztosításra vonatkozó adatok
Volt ügyvédi tevékenységgel összefüggő
káreseménye az elmúlt 5 évben?
A kockázatviselés kezdete
Biztosítási tartam
Határozatlan
Díjfizetés módja
Átutalás
Díjfizetés gyakorisága
Ügyvédek kötelező szakmai felelősségbiztosítás választott biztosítási feltétel
Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás (ACV)
irodai tevékenységre fedezet

Részletek
Fedezett biztosítási események:
Tűz és elemikár biztosítás tűz, robbanás és összeroppanás, villámcsapás,villámcsapás másodlagos hatása, épületek víz és gőzvezetékeinek töréséből eredő vízkár, vihar, árvíz, belvíz, felhőszakadás, földmozgás, földrengés, jégverés és hónyomás károk, vandalizmus, légi és ismeretlen földi jármű becsapódás, technológiai csővezetékek töréséből eredő károk fedezetei, Betöréses lopás és rablásbiztosítás, Általános felelősségbiztosítás és annak bérlői kiegészítő fedezete, Üvegtörés biztosítás, Üzemszünet alatti költségek fedezete, Munkáltatói felelősségbiztosítás
ACV irodai tevékenységre kockázatviselési hely címe
ACV Záradékok
Záradék irodai tevékenységre (IIT záradék)
Záradék ACV Optimum csomaghoz (J76 záradék)
Biztosítási összegek
Ügyvédek kötelező szakmai felelősségbiztosítása
Alapdíj (biztosítottanként)
Önrészesedés (biztosítottanként)
Kártérítési limit (összes biztosítottra)
Választott díjfizetési gyakoriság utáni kedvezmény (%)
Választott díjfizetési gyakoriság szerint fizetendő díj
Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás irodai tevékenységre
Alapdíj
Felelősség alapdíj
Vagyon alapdíj
Önrészesedés
10%, minimum 50 000 Ft
Kártérítési limit
Akciókód (%)
Választott díjfizetési gyakoriság utáni kedvezmény (%)
Választott díjfizetési gyakoriság szerint fizetendő díj
Fizetendő díj összesen
Választott díjfizetési gyakoriság szerint fizetendő díj
Fent nevezett szerződő kijelentem, hogy az Allianz Hungária Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.) ügyfél-tájékoztatóját és a biztosítási termékcsomag szerződéses dokumentumait (Általános Szerződési Feltételek), záradékait és egyéb mellékleteit tartalmazó dokumentumcsomagot a szerződés megkötése előtt a jelen kalkulációs modul szerződő/biztosított adatai blokkon belül letöltöttem és megismertem.

A jelen ajánlat beküldésével a szerződés feltételeiben meghatározott tartalommal ajánlatot teszek a biztosítási szerződés megkötésére. Kijelentem, hogy a jelen ajánlatban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek; a szerződésben biztosítandó vagyontárgyakra és kockázatokra más biztosítótársaságnál vagyonbiztosítással nem rendelkezem.


Tisztelt Ügyfelünk!

Ön az ajánlatkészítési folyamat végére ért. Köszönjük, hogy elkészítette biztosítási ajánlatát!
Ajánlatát (PDF formátumban) a megadott email-en keresztül megküldtük Önnek.

A szerződéskötés további menete:

1. Adatok ellenőrzése a Biztosító által.
2. Biztosítási kötvény és a díjfizetéshez szükséges számla postai úton történő kiküldése

Az ajánlatot nem szükséges visszaküldenie. A Biztosító az Ön biztosítási ajánlatát 15 napon belül elutasíthatja, ellenkező esetben az automatikusan érvényes lesz.
A Biztosító a megadott telephelyeken kockázatfelmérést végezhet.
Az ajánlat halasztott díjfizetéssel készült, a biztosítás megszűnik, ha a díj a kockázatviselés kezdetétől számított 30 napon belül nem érkezik be a biztosítóhoz.

Amennyiben bármilyen kérdése merül fel, kérjük, forduljon telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a 06-(1/20/30/70)-421-1-421-es számon, ahol munkatársaink munkanapokon 8.00 és 18.00 óra – csütörtökön 8.00 és 20.00 óra – között készséggel állnak rendelkezésére vagy Kapcsolat oldalunk segítségével megírhatja nekünk és a lehető legrövidebb időn belül válaszolunk Önnek.

Üdvözlettel:
Allianz Hungária Zrt.